Loading...
Tìm kiếm

One Reply to “Các luồng đăng nhập với email có thể Business Analyst chưa biết hết.”

  1. quytt says: January 5, 2023 at 11:05 am

    Cảm ơn bạn đã chia sẻ, bài viết rất hữu ích ạ, những case này mình đã đều gặp trong cuộc sống nhưng cũng chưa tận dụng được để áp dụng vào các dự án vì cũng chưa hiểu được ý nghĩ của từng luồng.
    Bạn có thể chia sẻ thêm về ý nghĩa của từng luồng, ví dụ trong những trường hợp/ điều kiện như thế nào thì mình sẽ sử dụng luồng đăng nhập nào cho hợp lý nhất.
    Cảm ơn bạn về bài viết, mong bạn sẽ chia sẻ thêm về topic này và nhiều topic khác nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*