Loading...
Tìm kiếm

Khóa học làm quen với Balsamiq Mockup 3 – Miễn phí

Vào năm 2020 mình có xây dựng khóa học Vẽ wireframe với Balsamiq Mockup 3, nay mình xin phép chia sẻ lại khóa học với mọi người.

Mục lục

Tập 1 – Cài đặt và giới thiệu Balsamiq Mockup 3

+ Giới thiệu tổng quan về Balsamiq Mockup 3

+ Những thành phần có trên ứng dụng

+ Các chức năng riêng của từng thành phần

+ Thêm controls

Tập 2 – Chọn, di chuyển, sắp xếp các controls

Tập 3 – Thay đổi kích thước và group các control

+ Thay đổi kích thước của từng control

+ Group các controls lại thành từng nhóm

Tập 4 – Chỉnh sửa các controls

Chỉnh sửa màu, nội dung, các thuộc tính của các controls

+ Nhóm 1: Chỉ 1 dòng text

+ Nhóm 2: Không có text nào để edit cả

+ Nhóm 3: Mặc định không có text, nhưng có thể chèn 1 text vào

+ Nhóm 4: Nhiều hơn 1 text

+ Nhóm 5: Nhóm sử dụng shortcut style

+ Nhóm 6: Datagrid

 

Tập 5 – Mockup linking và presentation

Trong bài học đã tạo sẵn các wireframe màn hình: Login, Signup, Forgot Password, Homepage, Homepage with panel.

+ Link button từ màn hình login qua màn hình homepage, tương tự với các màn hình khác

+ Presentation: Trình bày luồng của wireframe cho các khách hàng, stakeholders

Tập 6 – Symbol/ Assets

Hướng dẫn về tính năng symbol/assets, giúp cho style của wireframes đồng bộ, cũng như chỉnh sửa 1 màn hình mà cập nhất cho các màn hình có vùng thông tin giống nhau.

Tập 7 – Thực hành vẽ wireframe

 

Đọc thêm  BA phân tích và tư vấn định hướng nghề nghiệp

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì email cho mình để mình giải đáp cho nhé – hoangpm.work@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*